වසම් අංක වසම ග්‍රාම නිලධාරිගේ නම දුරකථන අංකය
125 බුළුමුල්ල කේ.එම්.එන්.දසනායක මයා 711216447
126 පිලපිටිය ටී.එම්.ටී.ජී.එස්.කේ.තෙන්නකෝන් මිය 720968194
127 සූරියගොඩ වී.ජී.ආර්.කේ.සම්පත් මයා 717278902
128 කරුවලවත්ත ඩී.එම්.ගාමිණි දිසානායක මයා   777969420
129 කිරිබත්කුඹුර නැගෙනහිර එස්.එල්.එන්.සංඛනාද මිය 773742142/ 713784500
130 කිරිබත්කුඹුර බටහිර එම්.අයි.එම්.උඩපිටිය මිය 713784863
131 ඒදඩුවාව නැගෙනහිර එස්.අයි.වීරසිංහ මිය 714298814
132 ඒදඩුවාව බටහිර ඒ.එම්.පී.යූ.කේ.අලහකෝන් මයා 729778110
133 ගන්නෝරුව නැගෙනහිර එස්.ඒ.පී.සමරනායක මිය 716382399
134 කැන්දකඩුව එච්.එම්.නවරත්න බණ්ඩාර මයා 714420493
135 ගන්නෝරුව බටහිර ඩි.ජී.එස්.එම්.විජේරත්න මිය 717004382
136 ගන්නෝරුව මධ්‍යම යු.ඩබ්.ජි.එස්.ඒ උඩුගම මෙය 713889439
137 පෑලව පහලගම පී.එච්.ජී.අයි.එස්.සෝමරත්න මෙය 711092118
138 පෑලව ඉහලගම ඒ.එන්.ඩී.රම්මුංගොඩ මිය 776952535/ 713784830
139 පෑලව ඉහලමැද ඩබ්.එම්.එල්.කේ.විජේකෝන් මිය 718600789
140 යහලතැන්න ඩබ්.ජී.සමරවීර මයා 773216391
141 කොබ්බෑකඩුව එච්.එම්.එම්.ජී.ජී.එස්.මංගලගම මිය 771991768
142 ඉහල කොබ්බෑකඩුව එන්.ඩී.වටගොඩ මිය 719203616/ 713784891
143 දෙහිගම නැගෙනහිර එච්.එම්.එන්.ඩී.තිලකරත්න මිය 716351424
144 දෙහිගම උතුර කේ.කස්තුරිගේ මෙය 713228697
145 දෙහිගම දකුණ පී.එන්.තරංගනී මිය 710472997
146 මංගලගම ඩබ්.ජී.ඩී.ඩී.දසනායක මිය 728558537
147 දියපලාගොඩ එස්.එම්.එන්.බී.සමරකෝන් මයා 716459747
148 මොලදණ්ඩ ජී.යූ.ජී.ආරියදාස මිය 702822575
149 මල්ගම්මන ඒ.එම්.සුනීතා කුමාරි මිය  718097450
150 රණවන ඩබ්.ජී.ටී.එස්.එම්.ජයසුන්දර මිය 770776066
151 උඩඊරියගම නැගෙනහිර කේ.එච්.ජී.එන්.එම්.ජයරත්න මිය 717648317
152 උඩඊරියගම බටහිර ඒ.ජී.එස්.එස්.මධුරංග මෙය 771726177
153 දෙහිදෙණිය නැගෙනහිර කේ.ජී.එස්.කේ.කරුණාරත්න මිය 773830090
154 දෙහිදෙණිය බටහිර කේ.එම්.ඊ.වී.කුලසිරි මිය 713246974
155 දොඩම්වල ඉහල එච්.එම්.ටී.කේ.හේරත් මිය 716588724
156 දොඩම්වල පහල ඩබ්.එඒ.ටී.පුෂ්පමාලි මිය 765526372
157 වතුරකුඹුර කේ.එච්.ඩී.කේ.ආරියරත්න මිය 713784222
158 ගුරුගම එච්.ආර්.ඩබ්.ඩබ්.එම්.එස්.හලංගොඩ මිය 786450677
159 දෙහිඅංග උතුර ආර්.එස්.මධුරංග මයා 702834911/ 758897301
160 දෙහිඅංග දකුණ ඒ.එස්.අස්මියා මෙය 713926899/ 79305576
161 දන්තුරේ යු.ඩී.එන්.පුෂ්පකුමාර මයා 718137681/ 725156707
162 මුංවතුගොඩ එම්.එස්.කේ.මුණසිංහ මිය 724134716
163 සියඹලාගොඩ කේ.එම්.එස්.කේ.කුලසේකර මිය 775991241
164 අරඹේගම නැගෙනහිර ජී.වයි.ඩී.මධුසංග මයා 778319215
165 අරඹේගම බටහිර ඒ.ජී.නිලන්තා කුමාරි මිය 770306631
166 ඇඹිල්මීගම උතුර එන්.ඩබ්.වී.එන්.නේරංජිකා මිය 718570960
167 ඇඹිල්මීගම දකුණ බී.එම්.ආර්.පී.කුමාරි මෙය 777655543
168 ඌරාපොල එච්.එම්.පිටවලගේ මිය 776147794/ 713784669
169 කුරුදුවත්ත ආර්.ඒ.ඩබ්.එස්. රණසිංහ මිය 776224914
170 කුඩාඔය කේ.පී.ඩී.අනුරුද්ධ මයා 718040477
171 ගෝවින්දල පී.වී.එන්.කේ.පොඩිමැණිකේ මිය 713757338
172 පිළිමතලාව ඩබ්.ජී.පී.එස්.කේ.අබේරත්න මිය 718191459
173 ඉළුක්වත්ත ඩබ්.එම්.ආර්.වික්‍රමසිංහ මිය 766856100
174 හලියද්ද පී.ජී.එන්.එල්.වීරසූරිය මිය 724262045
175 කොටබෝගොඩ කේ.ඒ.ඩී.ඩී.පී.කෝරලේආරච්චි මයා 718124709
176 මඩරංගොඩ ඒ.ජී.ජේ.මහින්ද මයා 773988576
177 උඩවෙල නාඩිතලාව ජේ.ජී.ඩී.එන්.චන්ද්‍රරත්න මයා 713784658
178 උඩවෙල පල්ලෙමඩිත්ත එම්.ජී.ටී.එම්.එල්.ජයකොඩි මෙය 773677597
179 උඩවෙල පහලගම බී.එම්.ඩී.එස්.මුණසිංහ මිය 713784529
180 ගිරාගම එච්.එම්.එම්.කේ.ගුණරත්න මැණිකේ මිය 778192893/ 777645888
181 පරකටවැල්ල ඒ.ජී.එස්.එස්.අගුනාවල මයා 712059513
182 ඉඹුල්මල්ගම කේ.ජී.පී.කුසුම් කුමාරි මිය 717890171
183 යටිගම්මන කේ.ටී.එන්.සම්මානි මිය 710490889
184 යටිගම්මන පහල ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.විජේකෝන් මයා 726274086
185 පොත්තපිටිය ආර්.ඒ.සී.සී.දසනායක මිය 774447918
186 කිරිමැටියවත්ත ඒ.එම්.සි.එච් අතාවුද මයා 773490820
187 ගොඩිගමුව ඩබ්.ඩී.එල්.එල්.විජේරත්න මෙය 757670085
188 ගෝන්දෙනිය කේ.ජී.යූ.තිලකරත්න මිය 710620431
189 අලගල්ල ඉහල අයි.එම්.ඩබ්.එම්.කරුණාරත්න මයා  717051725
190 අලගල්ල වත්ත එම්.එම්.එන්.කේ.ධර්මසිරි මෙය 775619669
191 අමුණුපුර ආර්.එම්.ඩී.නාලනී මිය 776973188
192 වෙරළුගොල්ල ඩබ්.ජී.එස්.එම්.තිලකරත්න මයා 713784425
193 මුදලිවත්ත ආර්.එම්.ඩී.එස්.කේ.රත්නායක මිය 777839889
194 පහල මුදලිවත්ත ඩබ්.කේ.ආර්.කේ.රණසිංහ මයා 716260006
195 මාදිලිගම ආර්.එම්.පී.කේ.සිරිවර්ධන මිය 721354140
196 උඩරත්මීවල කේ.ජී.ටී.එච්.විජේසිංහ මිය 725861159
197 පහල රත්මීවල ටී.ඩබ්.එම්.එන්.කේ.ජී.කේ.බී.විජේරත්න මයා 779018594
198 බලන ජේ.ජී.සී.එස්.ධර්මප්‍රිය මයා 718000408
199 මොටන දෙකිඳ අයි.පී.පී.ගුණරත්න මිය 714806199/ 714417812
200 මොරගොල්ල මහකන්ද ජේ.ජී.සී.එස්.ධර්මප්‍රිය මයා(වැ.බ) 718000408
201 මාමුඩාවල එස්.ඩබ්.බී.අයි.එම්.ප්‍රේමතිලක මයා 719006761
202 කැටකුඹුර එස්.ඩබ්.බී.අයි.එම්.ප්‍රේමතිලක මයා(වැ.බ) 719006761
203 මාලිගාතැන්න පි.ආර්.ඩි. පෙරේරා මෙය 702182356
204 කඩවත්ගම ඩබ්.ජි.ටක්.හස් චන්ද්‍රසිරි මිය 776364056
205 කඩුගන්නාව නගරය එස්.එස්.වී.කේ.තිලකරත්න මයා(වැ.බ.) 718219102
206 වල්ගොව්වාගොඩ ටි.එම්.පී.සෙනෙවිරත්න මයා 779646441
207 කවුඩුපන යු.ජී.ඒ.දසනායක මයා 719977600
208 කඳංගම උතුර ටී.එච්.එන්.ටී.ද සිල්වා මිය 713547845
209 කඳංගම දකුණ එන්.ජී.එච්.එම්.කරුණාතිලක මිය 712557766
210 පානබොක්ක එස්.එස්.වී.කේ.තිලකරත්න මයා 718219102
211 වල්ගම්පාය ජී.ජී.එස්.පොඩිමැණිකේ මිය 719089278
212 බත්ගොඩ ටී.ජී.අයි.ජී.සමරනායක මිය 71298978
213 දොළුව නැගෙනහිර බී.ආර්.පී.එස්.එම්.කරුණාදාස මයා 712080209
214 දොළුව බටහිර එම්.ආර්.ඊ.කුමාරි මිය 71014 2998
215 කොටලිගොඩ උතුර එන්.එස්.එම්.මනුප්‍රිය මයා 778497850
216 කොටලිගොඩ දකුණ කේ.සී.ආර්.ජයවර්ධන මිය 718501879
217 මැණික්දිවෙල එම්.ඒ.එන් ප්‍රනාන්දු මයා 719282945
218 දෙල්දෙණිය එස්.එම්.උපාලි සෙනරත් මයා 713784697
219 තිස්මඩ කේ.එන්.එච්.කේ.නඳුන්ගේ මයා 772835972

News & Events

10
Apr2019

"දියවරක අස්වැන්න" සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2019

"දියවරක අස්වැන්න - 2019 "යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය...

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

News & Events

10
Apr2019

"දියවරක අස්වැන්න" සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2019

"දියවරක අස්වැන්න - 2019 "යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය...

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

Scroll To Top