ග්‍රා.නි.ව. අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම සංවර්ධන නිලධාරියාගේ  නම දුරකථන අංකය
125 බුලුමුල්ල කාංචනා දිසානායක මිය 077-4656923
126 පිලපිටිය ඉනෝකා හර්ෂණී වික්‍රමරත්න මෙය 077-9784663
127 සුරියගොඩ කල්‍යාණි රත්නායක 077-7430551
128 කරුවලවත්ත අර්ජුන රණසිංහ 077-4106754
129 කිරිබත්කුඹුර නැගෙනහිර නන්දිකා හිමාලි විඡේසේකර මිය 077-4516270
130 කිරිබත්කුඹර බටහිර නිරංඡි දිනුෂ්කා නානායක්කාර මිය 071-3904616
131 ඒදඩුවාව නැගෙනහිර ගෝතමී වත්සලා සිරිමාන්න මිය 071-1620253
132 ඒදඩුවාව බටහිර හසන්ති නුවන්ධාරාවිජේසුරිය. 071-6536363
133 ගන්නෝරුව නැගෙනහිර චන්දිමා ප්‍රභාසිනි සෙනෙවිරත්න මිය 071-6420944
134 කැන්දකඩුව වසන්තා ලක්මාලි ධර්මවර්ධන මෙය 077-6278175
135 ගන්නෝරුව බටහිර අයේෂා ප්‍රෙබෝදනි මහේෂි මිය 071-2069945
136 ගන්නෝරුව මධ්‍යම ධම්මිකා දිල්රුක්ෂි වික්‍රමරත්න මිය 071-1261152
137 පෑලව පහලගම ලක්මාලි නිලූකා කුමාරි ඡයරත්න මිය 077-3086663
138 පෑලව ඉහළගම නිලන්ති පුෂ්ප කුමාරි මිය 077-4219006
139 පෑලව ඉහලමැද දිපිකා කුමාරි රූපසිංහ මිය 077-9395904
140 යහලතැන්න කේ.ජි.ජී. කුමුදුමලී 071-6713699
141 කොබ්බැකඩුව පහල ධනුෂ්ක බණ්ඩාර අබේසිංහ 071-1099578
142 කොබ්බැකඩුව ඉහල ජී.ජී.සී. ප්‍රියදර්ශණී 076-6817375
143 දෙහිගම නැගෙනහිර උචිකා නිලූෂි නිල්මිණි වික්‍රමසිංහ මිය 077-7001560
144 දෙහිගම උතුර දීපිකා ප්‍රියදර්ශනි වැලිවිට මිය 078-6310358
145 දෙහිගම දකුණ ෂාමා චතුරානි අමරතුංග මිය 071-9886680
146 මංගලගම රසංගිකා ප්‍රියදර්ශනී කාංගර මිය 077-3241736
147 දියපලාගොඩ ෂමෝදනි සමරකෝන් මිය 077-9719824
148 මොලදණ්ඩ චිත්‍රා රෝහිණි කුමාරි  මිය 075-4627336
149 මල්ගම්මන කාන්චනා සුදර්ශණී රණතුංග මිය 077-1550650
150 රණවන පී.එචි.ජී.එචි. හේවගේ 077-2712116
151 උඩඊරියගම නැගෙනහිර සෙව්වන්දි නයන කුමාරි උඩහේවාහැට මිය 077-9948933
152 උඩඊරියගම බටහිර ගයානි කුමාරි ඒකනායක මිය 071-9465790
153 දෙහිදෙණිය නැගෙනහිර මල්ලිකා හේරත් මිය 077-8389426
154 දෙහිදෙණිය බටහිර ප්‍රබෝධනි කුමාරි රාඡකරුණා මෙය 077-0222609
155 දොඩම්වල ඉහළ ශ්‍රියානි විජේකෝන් චන්ද්‍රෙස්කර මිය 072-6309279
156 දොඩම්වල පහළ නිවෝලා ක්‍රිෂාන්ති හේරත් මිය  071-3438167
157 වතුරකුඹර රේණුකා අත්තනායක මිය 071-1301143
158 ගුරුගම නිමාලිකා මල්කාන්ති අබේරත්න මිය 077-7871546
159 දෙහිඅංග උතුර ප්‍රියංගිකා බෝධිනායක මිය 071-0919571
160 දෙහිඅංග දකුණ මංගලිකා අබේසිංහ මිය 072-6110459
161 දන්තුරේ ඩී.එමි. ටී.ජී. ගුණරත්න 077-4496993
162 මුන්වතුගොඩ ප්‍රියංකා ගීතානි ධනපාල මිය 071-5386135
163 සියඹලාගොඩ චන්ද්‍රලතා වසන්තමාලා මල්කාන්ති මිය 072-3493979
164 අරඹේගම නැගෙනහිර කෝසල බණ්ඩාර බස්නායක 071-7876326
165 අරඹේගම බටහිර ශාන්තිනී නදීශා සේනානායක මිය 077-8467898
166 ඇඹිල්මීගම උතුර නිහාල් අගුණාවල 077-5757341
167 ඇඹිල්මීගම දකුණ හේමන්ති ජයසිංහ මිය 077-3047280
168 ඌරාපොල වගීෂා සංදිපනී බණ්ඩාර මැණිකේ මිය 077-5393580
169 කුරුදුවත්ත සසිකලා භාරති මිය 071-3651277
170 කුඩාඹය රංජිත් රාජපක්ෂ 071-9313660
171 ගෝවින්දල ලක්ෂ්මි ප්‍රියදර්ශණී මිය 077-9343518
172 පිළිමතලාව සමුද්‍රා කුමාරි අමරකෝන් මිය 077-5592356
173 ඉලුක්වත්ත ධනුෂ්ක දුෂ්යන් පිය ගගුල්දෙණිය.   071-6691369
174 හලියද්ද නයනා ලක්ෂ්මි ධර්මසේන මිය 071-3651296
175 කොටබෝගොඩ පුෂ්පා ප්‍රභාෂිනි උඩගෙදර මිය 072-7314787
176 මඩරංගොඩ රසිකා නිරංජලි රණසිංහ මිය 077-7175030
177 උඩවෙල නාඩිතලාව උදේනි රම්‍යා පුෂ්ප කුමාරි මෙය 077-7115142
178 උඩවෙල පල්ලේමඩිත්ත ගයාෂිනි සුමුදු කුමාරි සේනාධිර මිය 071-2807760
179 උඩවෙල පහලගම නදිරා සෙව්වන්දි ගුණවර්ධන මිය 072-1058473
180 ගිරාගම තංජුලා පුෂ්ප කුමාරි ඒකනායක මෙය 077-9339956
181 පරකටවැල්ල සමිලක සංජය බණ්ඩාර රත්නායක 077-6360656
182 ඉඹුල්මල්ගම ශෂිකලා ලක්මාලි මුණසිංහ මිය 072-9007992
183 යටිගම්මන ෂාමලී රැක්ෂානි කරැණාරත්න මිය 072-6985086
184 පහළ යටිගම්මන තිලානි ජයසුන්දර මිය 077-5006314
185 පොත්තපිටිය දමයන්තා කුමාරි මිය. 075-9800899
186 කිරිමැටිය වත්ත ප්‍රියදර්ශනි කුමාරි නෙල්ලිගහවත්ත මිය 071-4106559
187 ගොඩිගමුව තනුජා නිශානි දොඩම්කොටුව මිය 072-6647766
188 ගොන්දෙනිය හර්ශණි ප්‍රභා කුමාරි හේරත් මිය. 072-4301919
189 අලගල්ල ඉහළ ලලිත් රාජිත ලක්ෂ්මන් කුමාර. 71-5511473
190 අලගල්ල වත්ත තරංගනි සාගරිකා නිලහේන මිය. 077-0503350
191 අමුණුපුර ඩිලිකා පත්මා කුමාරි සෙනෙවිරත්න මිය. 072-5298803
192 වෙරලුගොල්ල ශ්‍රියානිරෑපා සෙනෙවිරත්න මිය. 077-6953912
193 මුදලිවත්ත ඉහළ ධම්මිකා නිලන්ති කුමාරි මිය. 072-1455257
194 මුදලිවත්ත පහළ මනෝජ් ලක්මාල් බංඩාර කැටකුඹුර 071-8835310
195 මාදිලිගම රෝහීණී සාගරීකා අඹගහකුඹුර මිය 077-4468652
196 උඩරත්මීවල නාලක දර්ශන කුමාර 072-9142848
197 පහළ රත්මීවල වසන්ත බණ්ඩාර විජේසුන්ර 077-1990508
198 බලන අනෝමා කුමාරී මිය 071-0459843
199 මොටන දෙකිද නිසංසලා දිල්රුක්‍ෂි පෙරේරා මිය 077-5833263
200 මොරගොල්ල මහකන්ද ධම්මික ණුවන් රාජපක්‍ෂ 078-4717119
201 මාමුඩාවෙල රමණී සාරංගා කුමාරී සෙනවිරත්න මිය 071-8580572
202 කැටකුඹුර ශ්‍රියානී රත්නායක මිය 071-8495784
203 මාළිගාතැන්න සුගත් චින්තක පුෂ්ප කුමාර  071-8985598
204 කඩවත්ගම ආර්. එම්. ඒ. කල්‍යාණි මැණිකේ 070-2741208
205 කඩගන්නාව නගරය ඉන්ද්‍රානි හේරත් මිය 077-0677467
206 වල්ගොව්වාගොඩ නිලූකා දමයන්ති කුමරී මිය 072-8200041
207 කව්ඩුපන ප්‍රියංගනි නිමාලි වික්‍රමතිලක මිය 071-7278026
208 කඳංගම උතුර ලීල් ජාලිය නන්දසෝම  071-8835250
209 කඳංගම දකුණ ප්‍රියංකා ශ්‍යාමලී රාජපක්‍ෂ මෙය 071-7378818
210 පානබොක්ක රන්මිණි නදීකා කුමාරී සෙනවිරත්න මිය. 077-2992323
211 වල්ගම්පාය නිලංකා  ජානකී  071-2092762
212 බත්ගොඩ මාලිකා නිෂාදි අත්තනායක මිය 077-5137426
213 දොලුව නැගෙනහිර ශ්‍යාමලි විජේනායක මිය 071-2059533
214 දොලුව බටහිර ශ්‍යාමලී හේවගේ මිය 075-2389370
215 කොටලිගොඩ උතුර ප්‍රියදර්ශනී කුමාරී සුමනතිලක මිය 077-5031432
216 කොටලිගොඩ දකුණ නිසංසලා පෙරේරා මිය 077-9035538
217 මැණික්දිවෙල වීර සුගත් ජයසිංහ 071-2905648
218 දෙල්දෙනිය ලක්මාලි රසංගනී කුමාරී ඒකනායක  මෙය 071-4924146
219 තිස්මඩ ලසන්ත බණ්ඩාර සුමනතිලක 071-4297884
     

News & Events

10
Apr2019

"දියවරක අස්වැන්න" සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2019

"දියවරක අස්වැන්න - 2019 "යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය...

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

News & Events

10
Apr2019

"දියවරක අස්වැන්න" සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2019

"දියවරක අස්වැන්න - 2019 "යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය...

28
Aug2017

"දියවරක අස්වැන්න" යටිනුවර සංස්කෘතික මංගල්‍යය - 2018

ළමා සහ තරුණ නිර්මාණකරුවන් නව තේමාවක් ඔස්සේ...

Scroll To Top